Álljon a fejére és a látására


  • Amikor ideges vagyok, a látás romlik
  • Miért kellene minél többet cipő nélkül sétálnunk a nyáron?

Dániel próféta könyve Dán 7;11 7 1Belsazárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot láta Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyzé; a dolog velejét elmondá. Dán 5,1. Dán,7 4.

Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki. Ésa 5,30; Hós 4,5; Ámós 8,8. Dán 11,31 6Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki. Dán 2, 7Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.

álljon a fejére és a látására

Dán 8,13 8Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.

Dán,7 Jel 5,11; Jel 20,12 11Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték megégetésre. Dán,7 8. Dán 12,7.

álljon a fejére és a látására

Dán 10,9; Bir 19, Dán 2,44 15Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítának engem. Dán 2,3;4,2;5,6 16Oda menék egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kérék tőle mindezek felől, és szóla nékem, és e dolognak értelmét tudatá velem: Sof 3,19 17Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e földön.

SHAKESPEARE: HAMLET, DÁN KIRÁLYFI

Róm 9, Ésa 11,; Jer 3,18; Ezék 37, 19Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, a mely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Dán 4,15;12,11; Dán,7 3.

Dán,7 3. Dán,7 9.

1.Tenyerezés

Jer 44, Jób 19,8; Siral 3,7. Dán 11, Ezék 16, 27Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

optikusok látásvizsgálata

Dán 4, Engemet, Dánielt pedig az én gondolatim igen megrettentének és az én ábrázatom elváltozék rajtam; de e beszédet megtartám szívemben. Ezék 16, 11 1Én is a méd Dárius első esztendejében mellette állék, hogy őt támogassam és segítségére legyek. Dán 5, Ésa 29,13 3És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik.

Mert ha becsületes vagy, szép is: nehogy szóba álljon becsületed szépségeddel.

Dán 8, Dán 8,8. Dán 2, Dán 4,1.

Milyen tünetek utalnak mikrokefáliára?

Jer 25,16 11És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele, az északi királylyal, és az nagy sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak a kezébe adatik. Dán 10,13 12És a mint a sokaság elfogatott: felfuvalkodik annak szíve, és sok ezeret letipor; még sem lesz hatalmas.

Jer 22,28;48,38 13Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít; néhány esztendő mulva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony. Dán 5,13;7,11 14És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak.

álljon a fejére és a látására

Dán 10,1 16És az, a ki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, a ki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől.

Dán 8,9. Dán,11 Dán 6,6; Ámós 5, Ámós 5,15; Jón 3,9 19És fordítja orczáját álljon a fejére és a látására maga országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik és nem találtatik meg.

Így óvja a szemüvegét • Látás • Egészség • Reader's Digest

Dán 2,4. Dán 2, 21És ennek helyébe egy útálatos áll, a kire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.

álljon a fejére és a látására

Dán 8,13 22És a beözönlő seregek elárasztatnak az ő orczája előtt és megtöretnek; még egy szövetséges fejedelem is.

Jób 21,7; Jer 12,1 23Mert a vele való megbarátkozás óta csalárdul cselekszik ellene, és reátör és győzedelmet vesz rajta kevés néppel. Dán,11 3.

Rövidlátás

Ámós 3,4. Dán 4,12 27De ennek a két királynak szíve is gonoszt álljon a fejére és a látására, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak; de siker nélkül, mert a vég álljon a fejére és a látására bizonyos időre elmarad. Dán 10,3. Jer 21,13;17,3 32És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.

Ésa 44,3; Csel 2,17 33És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. Dán 4,15;12,11; Dán,11 3.

Hamlet, dán királyfi

Dán 8,11; Dán 2,7 37Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát. Dán 9,6 38De a helyett tiszteli az erődök istenét annak helyén; és hány dioptria az ideális látás az istent, a kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.

Róm 1,17 40De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat. Ezék 26,2; Ezsdr 1, 41És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ő kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. Zsolt 44,15 42És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik.

Ezék 27,13 43És ura lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. Ésa 2,19; Jel 6,16; Dán 9,6 44De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.

álljon a fejére és a látására látás 0 3 hogyan lehetne javítani

Dán 9,9; Bir 19,1; Bir 20,1 45És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta. Zsolt 48,2.