Mi a vizuális gyengeség, Fogalomtár: Szerialitás


A gyakorlatot segítő kutatás Műhelymunkák a képességek fejlesztése érdekében A tanulási és magatartási Mi a vizuális gyengeség mutató gyerekek számának növekedése a különböző tudományterületek és szakemberek együttműködését igényli. E korszerű szemlélet példaértékű megvalósulása az ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kar nagy hagyományokkal rendelkező Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetében folyó kutatómunka, melynek eredményeiből válogatás készült.

A kötet a test és az identitásalakulás kapcsolatával, a hiperaktivitással, a diszlexiával, a vak gyerekek és a hallássérültek kognitív sajátosságaival, valamint a képességzavarral küzdő gyerekek közoktatási rendszerünkben elfoglalt helyzetével foglalkozik.

A leggyakrabban előforduló kognitív pszichikus funkció zavarok

A sokszínű, elméletileg és módszertanilag megalapozott vizsgálatok középpontjában a képességzavarok diagnosztikája és a képességek fejlesztési lehetősége, terápiája áll.

A kutatások döntő többségének témavezetője, a bevezetés, a két könyvismertetés írója és a kötet szerkesztője Lányiné Engelmayer Ágnes. A tematikus szám nyitó tanulmányát Garai Dóra készítette A test és az identitásalakulás kérdései a fogyatékossággal élők személyiségének megismerésében címmel. A személyiség élethelyzetében az identitástudat -érzés központi helyet foglal el. A testkép alakulása mind a nem fogyatékos, mind a fogyatékossággal élők azonosságtudatában jelentős.

Szerepet kap az én és a külvilág Mi a vizuális gyengeség, a személyiség integritásának, az énhatárok kijelölésének folyamatában. Fontos a testi jelzések észlelésében és a saját test értékeinek megalkotásában.

A testi identitás megélése a narratív nézőpont bevonásával is megismerhető. A narratívák útján a belső nézőpont megközelíthetővé válik. Garai Dóra részben a sérültek narratívumai, részben a sérültekről szóló elbeszélések vizsgálata útján látja lehetségesnek a fogyatékossággal élők énazonosságának feltárását.

Fogalomtár: Szerialitás – A Nagy Kép

Az elbeszélések magját mindig a biztonság elvesztését és a biztonság növekedését jelentő életesemények adják. E csoportok identitásalakulása szorosan összefügg azzal, hogyan vélekedik róluk a társadalom.

ASMR - Mouth Sounds, Visual Triggers and Tapping - NO TALKING - Szájhangok, vizuális triggerek stb.

Elnyomásuk ellen a különböző elméletek egy része a többségi csoporttal való azonosság hangsúlyozásával emelik fel szavukat, mások a különbségek kiemelésével kívánnak célt érni. A hiperaktivitás Mi a vizuális gyengeség gyakran találkozunk. Földi Rita Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedészavarok diagnosztikájában című tanulmánya a jelenséget új szempontokkal gazdagítja. Kutatásában hiperaktív viselkedészavart mutató gyerekek kísérleti csoport intelligenciastruktúráját hasonlította össze hasonló életkorúak kontrollcsoport teljesítményével.

Feltételezi, hogy a hiperaktív gyerekek kognitív képességeikben — a verbális és látássérültekkel mit kell venni téri reprezentációkat tartalmazó információfelvételben — is eltérést mutatnak.

Módszerként a MAWGYI-R-t a hazai standarddal rendelkező, gyermekek számára kidolgozott Wechsler-féle intelligenciateszteta Rey—Osterrieth Komplex Figuratesztet, valamint három, a látási észlelés vizsgálatára alkalmas eljárást használt.

Megállapítja, hogy a kontrollcsoport a látásromlás kockázati tényezői intelligenciateszt részpróbáiban egyenletesebb teljesítményt nyújtott.

A tanulási zavar diagnosztizálásának kritériumai

A két csoport között — a kontrollcsoport javára — a számolási gondolkodásban, a számszimbólumok alkalmazásában, a képrendezésben és a mozaikpróbában jelentős különbség van. E feladatok vizuális-téri információfeldolgozást kívánnak.

Mi a vizuális gyengeség csendes szindróma szemészet

Nagy eltérést talált a csoportok között a figuratesztben is. Földi Rita a hiperaktivitás neuro pszichológiai hátterének elismert kutatójaként felhívja a figyelmet, hogy a hiperaktív gyerekek kognitív fejlődésében tapasztalható eltérések az iskolakezdésig rejtve maradhatnak. Így az intellektuális serkentés szempontjából az első öt-hat Mi a vizuális gyengeség elvész.

5. A diszlexia, diszgráfia felismerése

A felismerés neuropszichológiai vizsgálatokkal lehetővé válik. A szerző lényegesnek tartja a korai személyiségfejlődést alakító tényezők mint az anya-gyerek kapcsolat, a családi légkör értelmi fejlődésre gyakorolt hatását.

Kisiskolás diszlexiás tanulók kognitív funkcióinak sajátosságai című munkájának bevezetésében Mohai Katalin a tanulási nehézségek különböző koncepcióit tekinti át. Fő jellemzőként a tanulási képesség és a tanulási siker diszkrepanciáját, az intelligenciaszint alapján elvárható lényegesen alacsonyabb teljesítményt emeli ki.

Mi a vizuális gyengeség lehetséges-e visszaállítani a látást 6-tól?

A gyerekeket sajátos kognitív pszichológiai tünetegyüttes jellemzi, melynek hátterében a részképességek fejlődési elmaradása: a perceptuomotoros szerveződés eltérése, az auditív és vizuális percepció gyengesége, a motoros kivitelezés nehézsége, a lateralitás, a saját testen, a térben való tájékozódás verses látomásról, az emlékezet gyengesége, a fogalom- és szimbólumalkotás, illetve a nyelvi szerveződés különböző szintjeinek Mi a vizuális gyengeség, a szeriális és integrációs teljesítmények eltérő fejlődése állhat, melyhez a feladattudat, a figyelem, a kapcsolatteremtési készség és a motiváció zavara is társulhat.

Tizenöt kisiskoláskorú diszlexiás gyereket vizsgált kísérleti csoport a MAWGYI-R intelligenciateszttel és a tanulási alkalmasság megállapítására szerkesztett Hiskey-féle nonverbális teszttel. A diszlexiás csoporton belül a verbális VQ és performációs PQ kvóciens értékei jelentősen eltértek.

Fogalomtár: Szerialitás

A kísérleti és a kontrollcsoport között a VQ terén talált szignifikáns különbséget. A kutató szerint az eredmények a diszlexia pszicholingvisztikai megközelítését erősítik. Feltételezhető, hogy diszlexiásoknál a beszédszerveződés különböző szintjeinek gyengesége jelentős befolyást gyakorol az általános nyelvi fejlettséghez kötött intelligenciaszintre, ami megnehezíti az információfelvételt.

A Hiskey-teszt eredményei alapján kirajzolódik a vizuális percepciós gyengeség analízis, szintézis, diszkrimináció is, ami alacsonyabb szintű információfeldolgozási módot valószínűsít.

Az észlelés szintjén a vizuális észlelőrendszer több más feladat mellett térben kell, hogy képes legyen alakzatokat betűket, számokat sorbarendezni.

A hagyományos intelligenciatesztekben a verbális feladatok mellett ún. Prónay Beáta Vak gyermekek verbális intelligenciájának vizsgálata. Tapasztalatok a MAWGYI-R teszttel című tanulmányában történeti áttekintést ad a vakok intelligenciájának vizsgálatára, a látók számára készült tesztek adaptációjára irányuló törekvésekről.

Migrénes jelenség a szemben? Fontos a kivizsgálás

Bemutatja a hazai előzményeket, amelyek a as években Lányiné Engelmayer Ágnes nevéhez fűződnek. A szerző kutatási célja olyan intelligenciavizsgálat végzése súlyos mértékben látássérült, vak gyerekeknél, amelynek módszere nem jelent hátrányt a teljesítés szempontjából. Szemléletesen mutatja be százkilencven, 5—16 éves vak gyerek vizsgálati eredményét a részpróbák szimptómaértéke szerint.

A csoport VQ-ja 96,7. Mi a vizuális gyengeség teljesítményt a számismétlés- és a szókincspróbában értek el, legalacsonyabbat a számolási gondolkodás és az általános ismeret feladatban.

látszólagos rövidlátás szemvizsgálat előtt

A VQ a 12 éveseknél a legmagasabb. A fiúk és a lányok között, valamint életkor szerint nem találtak jelentős különbséget, a látásteljesítmény vak, fényérzékelő, nagytárgylátó, ujjolvasó alapján és a szülők foglalkozása szerint azonban kimutatható az eltérés. A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek segítésének fontos kérdése, vajon milyen változás tapasztalható a gyerekek képességrendszerében, s a változás hogyan függ össze életkorukkal. Erről az óvónők, tanítók és fejlesztő pedagógusok Mi a vizuális gyengeség különösen érdekes kutatásról olvashatunk a kötet két tanulmányában.

Zsoldos Márta és Kiss Ágnes A képességrendszer változásai fejlesztésben részesülő éves gyermekeknélcímű munkája 96 óvodás, illetve iskolát kezdő, a Sindelar-féle képességfejlesztő programba egy tanéven át bevont, tanulási zavar szempontjából veszélyeztetett gyerekek összehasonlító vizsgálatának eredményeiről számol be. A kutatók hipotézise szerint a képességrendszer változása életkoronként eltérő sajátosságokat Mi a vizuális gyengeség.

Műhelymunkák a képességek fejlesztése érdekében

Sindelar módszerének ismertetését a fejlesztési eredmények öt- hat- és hétévesek csoportjában történő, képességterületek szerinti részletes elemzése követi. A terápia kezdetekor és befejezésekor megismert képességprofilok összehasonlítása azt mutatta, hogy a legjelentősebb fejlődés a hétéveseknél volt tapasztalható.

  1. Mi minden okozhat tanulási nehézséget?
  2. Vida Zsuzsanna Létrehozva:
  3. Migrénes jelenség a szemben? Fontos a kivizsgálás
  4. Mi minden okozhat tanulási nehézséget ?

A Mi a vizuális gyengeség vizuális és auditív bázisfunkciók közötti, valamint az ezekre épülő komplexebb működések komplexebb emlékezeti működés, testséma, beszédmotoros funkció együttjárását életkoronként elemezték. Az egy tanéven át folyó gyakorlást követően a funkciók közötti együttjárás nagyobb számban fordult elő és szorosabbá vált. A fejlesztés tehát nemcsak eredményes volt, hanem a Mi a vizuális gyengeség differenciáltabb megismeréséhez is vezetett.