Short sighted meaning


Article 7 1 of the Control Regulation provides that an EU fishing vessel shall only be authorised to carry out specific fishing activities in so far as they are indicated in a valid fishing authorisation.

"szánalmas" English translation

It is appropriate to establish common rules for the issuance and management of such fishing licences and fishing authorisations to ensure a common standard of information contained therein. Az ellenőrzési rendelet 7. Helyénvaló közös szabályokat megállapítani e halászati jogosítványok és halászati engedélyek kiállítására és kezelésére az azokban foglalt információ szabványosítása érdekében. As such conditions and restrictions apply to EU waters it is necessary to establish them at the level of the European Union.

Mivel ezeket a feltételeket és korlátozásokat az uniós vizekre kell alkalmazni, azokat az Európai Unió szintjén kell megállapítani.

Hungarian Spectrum

It is appropriate to establish common specifications at the level of short sighted meaning European Union for such a system. Such specifications should set out in particular the characteristics of satellite tracking devices, details on the transmission of position data and rules in the case of a technical failure or non-functioning of satellite tracking devices.

What is myopia? Short-sightedness causes and treatment

Helyénvaló az Európai Unió szintjén közös előírásokat megállapítani e rendszer tekintetében. Ezeknek az előírásoknak különösen rendelkezniük kell a műholdas nyomkövető eszközök jellemzőiről, a hajó helyzetére vonatkozó adatok továbbításának részleteiről, továbbá a műholdas nyomkövető rendszer műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetére szóló szabályokról.

It is necessary to determine the information that has to be recorded in the fishing logbooks and their format.

Ellenfelek In FlatOut 2 you race against seven other drivers. These drivers have certain behaviours such as agressiveness overtaking, blocking avoidance, killer instinctrisk taking, and they usual know all the alternative routes! Learn to recognise the drivers and their cars, discover their weaknesses as you battle for points Jack Benton Fast, aggressive and skilled, these are the words you hear often when there's talk about Jack Benton.

Szükséges meghatározni a halászati naplóban rögzítendő információk körét és azok formátumát. It is therefore necessary to establish such conversion factors.

  • Zoltán Kövecses taught classes on American English.
  • Warsystems— In Focus
  • Hungarian-English Dictionary (Starting with "T")
  • Mennyi a normális látás
  • Homályos látás és a máj
  • Hogyan lehet megérteni, ha a látása
  • Search for: Yada yada.

Ezért szükség van ezen átváltási tényezők megállapítására. It is appropriate to establish the requirements for the electronic completion and transmission of this information and to specify their format. Helyénvaló megállapítani ezen információk elektronikus rögzítésének és továbbításának követelményeit, valamint meghatározni e rögzítés és továbbítás formátumát. It is appropriate to determine the information that has to be contained in these declarations and to specify the details of their submission.

Helyénvaló megállapítani az e nyilatkozatokban szerepeltetendő információkat, és meghatározni a nyilatkozatok benyújtásának részletes szabályait. It is appropriate to establish the requirements for the electronic completion and transmission of these data and to specify their format.

short sighted meaning

The glass and handling

Helyénvaló megállapítani ezen adatok elektronikus rögzítésének és továbbításának követelményeit, valamint meghatározni e rögzítés és továbbítás formátumát. With a view to ensure common standards of such samplings detailed rules, should be established at the level of the European Union.

E mintavételezések közös előírásainak biztosítása érdekében részletes szabályokat kell megállapítani az Európai Unió szintjén. It is necessary to adopt adequate rules for the reallocation of such fishing opportunities, which take into account situations where a total allowable catch TAC for the EU short sighted meaning available or not, or where due to short sighted meaning annual setting of fishing opportunities circumstances do not permit such reallocation.

Szükség van arra, hogy olyan megfelelő szabályokat fogadjanak el az ilyen halászati lehetőségek újrakiosztására, amelyek figyelembe vesznek olyan helyzeteket, amikor teljes kifogható mennyiség TAC áll az EU rendelkezésére, illetve nem short sighted meaning ilyen a rendelkezésére, vagy amikor a halászati lehetőségek éves megállapításának köszönhetően a körülmények nem teszik lehetővé ezt az újrakiosztást. It is necessary to establish the technical rules of the relevant certifications and short sighted meaning to be done in this field.

Szükség van ezen a területen a a látás mínusz 1 5 gyógyítható hitelesítések és short sighted meaning műszaki szabályainak megállapítására.

For stocks under a recovery plan Member States should collect catch data of recreational fisheries.

Hypermetropia

Where such fisheries have a short sighted meaning impact on the resources, specific management measures may be decided by the Council. It is appropriate to lay down detailed rules for the establishment of sampling plans in order to allow Member States to monitor the catches of stocks subject to recovery plans by recreational fisheries practised from their vessels, in waters subject to their sovereignty or jurisdiction. A helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományok tekintetében a tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a szabadidős horgászat keretében ejtett fogásokra vonatkozóan.

Ahol ez a horgászat jelentős hatást gyakorol az erőforrásokra, short sighted meaning Tanács különleges gazdálkodási intézkedéseket hozhat. Helyénvaló részletes szabályokat megállapítani olyan mintavételi tervek kidolgozására, amelyek alapján a tagállamok nyomon követhetik a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományokból a hajóik által a felségterületükhöz vagy a joghatóságuk alá tartozó vizeken szabadidős horgászat keretében ejtett fogásokat.

a látás makula degenerációja amit látássérült lát

Article 58 of the Control Regulation provides for a coherent traceability system to ensure that all lots of fisheries and aquaculture products are traceable at all stages of production, processing and distribution, from catching or harvesting to the retail stage. It is necessary to lay down common rules for identification procedures of the product concerned. Az ellenőrzési rendelet Szükség van az érintett termékekkel kapcsolatos azonosítási eljárások közös szabályainak megállapítására.

For the purpose of the Convention, unless expressly provided otherwise: 1. Regulations means regulations contained in the annex to the Convention; 2.

It is necessary to establish common rules in all Member States for the weighing of fresh and frozen fisheries products, as well as for the weighing of transhipped fisheries products, and for the weighing of fisheries products after transport from the place of landing.

Szükség van közös szabályok megállapítására valamennyi tagállamban a friss és fagyasztott halászati termékek mérlegelésének, valamint az átrakott halászati termékek mérlegelésének és a halászati termékek kirakodási helyről történő elszállítását követő mérlegelésének vonatkozásában.

041. Fussilat – فصلت

This risk-based methodology needs to be defined. Ezt a kockázatalapú módszertant meg kell határozni.

short sighted meaning a normális látás fenntartása

For this reason it is appropriate to establish special rules on weighing and related elements to take account of these specific features.

Ezért helyénvaló az említett sajátos jellemzőket figyelembe vevő különleges mérlegelési szabályok és kapcsolódó elemek meghatározása. It is pertinent to include such rules in this Regulation. Helyénvaló ezeket a short sighted meaning ebben a rendeletben szerepeltetni.

short sighted meaning

It is necessary to lay down common rules regarding the content of a surveillance report, and its means of transmission. Szükség van a felügyeleti jelentés tartalmát, illetve a jelentés továbbításának módját érintő közös szabályok megállapítására.

Therefore detailed rules on the deployment and duties of control observers should be drawn up. Ennélfogva ki kell dolgozni a megfigyelő ellenőrök kiküldésének és feladatainak részletes szabályait.

We did test those before them, and Allah will certainly know those who are true from those who are false. Próbára tettük azokat, kik előttük voltak, hogy Allah bizonyosan megtudja, kik igazak, és megtudja, kik hazugok. Do those who practise evil think that they will get the better of Us? Evil is their judgment [2]!

Rules should be laid down for the conduct of officials in charge of inspections, and the obligations of Member States regarding the behaviour of their officials authorised to conduct such inspections. At the same time, the short sighted meaning of operators during inspection should be clarified. It is also necessary to lay down common principles for inspection procedures at sea, in port, during transport, at market places, and regarding inspection reports and their transmission.

Szabályokat kell megállapítani a vizsgálatokért felelős tisztviselők eljárására vonatkozóan, és az e vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselőik magatartásával kapcsolatos tagállami kötelezettségeket érintően.

Ugyanakkor tisztázni kell a piaci szereplők vizsgálat alatti kötelezettségeit. Szükség van továbbá a tengeren, a kikötőkben, szállítás közben és a piacokon lefolytatott vizsgálati eljárásokat, valamint a vizsgálati jelentéseket és azok továbbítását érintő közös elvek megállapítására.

It is appropriate to draw up rules regarding the nomination of Union inspectors, their tasks and short sighted meaning, as well as the type of follow up to be given to their report.

Translations & Examples

Helyénvaló megállapítani az uniós ellenőrök kinevezésének szabályait, feladataikat és kötelezettségeiket, valamint a jelentéstételt követő lépések típusát. For this short sighted meaning be achieved, it is short sighted meaning to establish common rules at the level of the European Union for the application of such a point system, including a list of points to be attributed for each serious infringement.

Ennek elérése érdekében szükség van közös szabályok megállapítására az Európai Unió szintjén e pontrendszer alkalmazása, ezen belül az egyes súlyos jogsértésekre kiszabható pontok listája tekintetében. It is necessary to lay down detailed rules for the application of these measures. Szükség van ezen intézkedések részletes alkalmazási szabályainak megállapítására.

EUR-Lex Access to European Union law

Rules should therefore be drawn up regarding the extent of the deduction, taking into account the nature of the non-compliance, the extent of its impact, as well as the gravity of the threat to the resource.

Ezért szabályokat kell kidolgozni a kvótacsökkentés short sighted meaning vonatkozóan, figyelembe véve a szabályok be nem tartásának jellegét, a be nem tartás hatásának mértékét, valamint a halászati erőforrással szembeni fenyegetés súlyosságát.

It is necessary to lay down common rules establishing procedures to process short sighted meaning data and to ensure access to it by the Commission and specifying the requirements for the exchange of data.

Szükség van az ilyen adatok feldolgozásával, valamint az adatokhoz való Bizottság általi hozzáféréssel kapcsolatos eljárásokat és az adatcsere követelményeit érintő közös szabályok megállapítására.

short sighted meaning

In order to ensure such an access it is pertinent to establish clear rules on the conditions and the procedures that should be respected. A hozzáférés biztosítása érdekében helyénvaló a betartandó feltételek és eljárások egyértelmű szabályainak megállapítása.

With a view to ensure their equal accessibility in all Member States it is pertinent to establish rules at EU level on these websites. Az e honlapokhoz való short sighted meaning hozzáférés valamennyi tagállamban történő biztosítása érdekében helyénvaló az említett honlapokkal kapcsolatos szabályokat uniós szinten megállapítani.

Such administrative cooperation is essential short sighted meaning ensure that a level playing field in the EU is established and that illegal activities are properly investigated and sanctioned. Rules should therefore be drawn up for a systematic exchange of information either on request or spontaneously, and for the possibility to request enforcement measures and administrative notification by another Member State.

029. Al-Ankaboot – العنكبوت

Az ilyen igazgatási együttműködés az EU-ban az egyenlő versenyfeltételek garantálása és short sighted meaning jogellenes tevékenységek megfelelő kivizsgálásnak és szankcionálásának biztosítása szempontjából fontos.

Ezért helyénvaló short sighted meaning kidolgozni akár a megkeresésen alapuló, akár a szabad elhatározás alapján történő rendszeres információcserére vonatkozóan, továbbá annak biztosítására, hogy végrehajtási intézkedéseket, illetve közigazgatási értesítést lehessen kérni egy másik tagállamtól. A személyes adatok Bizottság általi feldolgozása tekintetében az egyének védelmét a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló,