Mennyire állítottad vissza a látásodat


mennyire állítottad vissza a látásodat

Ez utóbbi — szemben Sipos Balázs állításával — mennyire állítottad vissza a látásodat megérzés, hanem tény. Azt sem állítottam, hogy a szélsőjobboldali Jobbik azonos a nyilaskeresztes párttal. E pártok öröksége hagyományozódott át, nem maguk a pártok. Akik ma a jobboldalra szavaztak, többségükben ugyanúgy nem tudatos jobboldaliak, ahogy azok se többségükben tudatos baloldaliak vagy liberálisok, akik baloldali vagy liberális pártra szavaznak.

mennyire állítottad vissza a látásodat

Az ös budapesti, az os és es országos választásokon a többség semmivel sem kevésbé igényelte a tekintélyelvet, a gondoskodást, mint ma, mégsem a tekintélyelvű, gondoskodóan egyenlősítő kommunistákra adta le a szavazatát. Most megtette önként a nemzetező jobboldal javára. Ez történetileg, a politikai kultúra áthagyományozódása szempontjából mégis csak jelent valamit! A bal- és jobboldaliság mindig csak reprezentál olyan valós jelenségeket, mint a kormánnyal való elégedetlenség, félelem az elszegényedéstől, a sör ingyenességének vágya stb.

E két fogalom esetében a politika olyan dimenzióiról van szó, amelyek a konkrét politikai tartalmaktól függetlenek, ezért e tartalmak bármelyikét reprezentálhatja. A konkrét politikai jelenségek önmagukban egyáltalán nem bal- vagy jobboldaliak. Ahogy önmagukban nem azok a konzervativizmus, az egyenlőségelv, a populizmus stb. Viszont minden irányzaton belül megjelenhet a két kategória: létezhet mind baloldali, mind jobboldali populizmus, konzervativizmus, liberalizmus, tekintélyuralom, gondoskodó állam, egy- és többpártrendszer stb.

Minden társadalom politikai élete strukturálható e két fogalommal: mennél fejletlenebb, annál kevésbé, mennél fejlettebb, annál inkább. Demokráciában is sokféle erő küzd egymással a bal- és a jobboldaliság nyíltan mennyire állítottad vissza a látásodat vagy áttételesen érvényesülő szemlélete alapján.

Bal- és jobboldaliságuk csak valamiféle elvont keret, a mélyben konkrét társadalmi mozgatórugók játszanak szerepet abban, hogy éppen mekkora a támogatottságuk. Léteznek természetesen olyan politikai erők, amelyek e dichotómiát megpróbálják magukba olvasztani, a bal- és jobboldaliságnak valamiféle elegyét nyújtják, adott esetben el is halványítva ezeket az összetevőket.

És természetesen eleve nincsen tisztán baloldali és tisztán jobboldali politikai erő, de ebből nem következik, hogy a látás helyreállítása trombózis esetén mennyire állítottad vissza a látásodat ilyen erők. Vannak erők, amelyekben az egyikre, és vannak erők, amelyekben a másikra jellemző összetevők a hangsúlyosabbak.

Pontosan tudjuk milyen nehéz megtenni az első lépést…

A kérdés részleteivel az Élet és Irodalomban Lehet ugyan, hogy a választók jelentős része a bal- és jobboldaliságtól függetlenül igényli például a politikai elit határozott irányítóképességét, a társadalmi normák betartásának és betartatásának képességét. És az is valószínű, hogy reformokat nem csak a baloldaltól, de majd a jobboldaltól se kívánnak elfogadni, ha az számukra áldozatokkal jár.

De az mégis csak jelent valamit, ha ezeket a reformokat már a bevezetésük előtt nagy többséggel az olyan demagóg jobboldali uszítás hatására vetik el, amely a baloldalt a magyarságból rekesztette ki! Ezt kizárólag az magyarázná, hogy annyira elvakította például a népszavazás résztvevőinek többségét a düh, hogy még az ördöggel is hajlandók szövetséget kötni, csak hogy ne legyenek reformok? Nem lehetséges, hogy van ebben a jobboldali demagógiában olyan átörökített kulturális vonás, amely a jobboldalra szavazók lelkületében visszhangot kelt?

Sajnálom, hogy nekem címezi, mert én ilyesmiket nem írtam. Azt ellenben igen, hogy a nemzet egy része a jobboldaliság iránt talán mégis csak nyitottabb. De ettől még tény, hogy ennek a lelkiállapotnak a hatására olyan jobboldalra szavazott, amelynek vezére nyíltan megfogalmazta kirekesztő nézeteit. Vagy netán mennyire állítottad vissza a látásodat weimari Németország szavazóinak többsége se volt annak idején jobboldali, hanem csak elege lett a demokráciából?

Azért az nagyon jelent valamit, hogy ma a választók jelentős részét a legjobb esetben is hidegen hagyja, amivel a felszabadulásunk, óta a jobboldal részéről folyamatosan etetik őket. Mélyen igaz, amire Ranschburg Jenővel együtt több bírálóm is rámutatott, hogy itt demokráciadeficitről van szó — de azért az sajátságos, hogy ez a deficit történelmileg már többször is nem a baloldal, hanem a jobboldal számára kamatozik inkább.

Itt köszönöm meg Lendvai L. Ferencnek a baloldali konzervatív fogalmát. Abban a vitában, amely most a Galamusban állításaim következtében lezajlott, talán éppen az a nézetem is okozhat bírálóim egy részében ellenérzéseket, hogy arra utalok, a baloldaliság és a jobboldaliság a leglehetetlenebb kombinációkat is magába olvaszthatja jobb- és baloldali nacionalizmus, mennyire állítottad vissza a látásodat, pluralizmus, totalitarizmus, liberalizmus, gazdaságelmélet stb.

Mintha ennek a két alapvető politikai mennyire állítottad vissza a látásodat a formális szerepe meglehetősen érthetetlen, ha nem idegen dolog lenne.

Feliratkozás hírlevelünkre!

A magyar választók jelentős része például lehet, hogy nem gondolja, de valahogy természetesnek veszi, hogy konzervatív csak jobboldali lehet. Ennek ugyan nagy történelmi hagyománya van, az ellenkezőjére meg alig akad példa Lendvai megemlítette Thomas Mannta szavazók többsége mindenesetre a jobboldali jelleget igenelte, és ez az igenelés akár a múlt század harmincas éveiben is történhetett volna. El se tudom hinni, hogy eszerint úgy gondolja, a politikai létnek csak egyetlen, praktikus szinten léteznék megközelítése.

Hogy nem hisz ezek szerint a szemének? Hogy mennyire állítottad vissza a látásodat szerepe az mennyire állítottad vissza a látásodat mentalitásoknak? Hogy csak kenyéren és vízen él az ember? Sipos András bírálatként ugyancsak a praktikus megközelítés mellett tör lándzsát, és leírja, ő hogyan látná a dolgokat.

Csak nem azt akarja ezzel mondani, hogy politikai állapotokat csak egyetlen az övével egyező nézőpontból lehet megközelíteni? Akármit gondol is, a személyeskedését mintha én megmondó ember volnék: ugyan kiké? Valóban kérdés, hogy a jelenlegi magyar jobboldali elit képes-e racionálisan kormányozni, vagy foglya marad a demagógiájának. De szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy ha netán mégis képes lenne az ésszerűségre, akkor előbb-utóbb azért fog megbukni a választásokon, mert tisztességesen politizált.

O.K. Look Magyarország véleménye, ára, használata: itt az ideje helyreállítani látásod!

Ez azonban nem lenne baj, mert akkor mennyire állítottad vissza a látásodat csak fejlődött, mérséklődött és racionalizálódott, és a baloldal majd folytatja magára nézve sem tanulságok nélkül. Ha a kormányzó jobboldal nem képes racionalizálódni, ha a jelképes politizálás és a látszatcselekvések mocsarában fog dagonyázni, akkor majd önmaga foglyaként bukik el, csak roppant nehezen, esetleg zűrzavar, tragédia árán, és megrekedt marad. Kezdődik majd minden elölről. Ennyi a derűlátásom. Meg annyi, hogy igenis létezhet a jobboldali politikai világ folytatásaként kialakuló modernizáció is.

Ahogy a mai Magyarországban, úgy a Horthy-korszak Magyarországában is benne rejlett az európai kibontakozás lehetősége. Nem igaz ugyanis a közkeletű baloldali vélemény, hogy a korszak Magyarországában például ne lettek volna pozitív fejlődési tartalékok. Budapest egy jobb nyugati metropolishoz volt hasonló, érdekesebb és színesebb volt, mint Bécs. Mert átalakulás esetén nem elsősorban a jobboldal, és nem elsősorban a baloldal alakul át azok ishanem az ország, a nemzeti kultúra egésze.

Ugyanis nem volna elég, ha csak a politikai elit vagy annak egy része alakulna át. Hangsúlyozandó tehát: egész Magyarországról van szó — amely ma modernizálódhat, és a harmincas évek után is modernizálódhatott volna —, nemcsak a mai és az akkori jobboldali vagy baloldali elitről.

O.K. Look Magyarország véleménye, ára, használata: itt az ideje helyreállítani látásod!

A Horthy-korszak elitjét és Magyarországát a háború akadályozta meg abban, hogy nagyjából úgy alakuljon, ahogy a Franco-rendszer jobboldali elitje és vele Spanyolország.

A párhuzam persze nem tökéletes, de az vaskos tény, hogy a dél-európai országok a Balkánon csak Görögország a tekintélyuralmi jobboldaliságból alakultak át szervesen egy jól-rosszul működő demokráciává. Nem Horthy változott volna, talán még az elitje is alig, de az ország igen. Spanyolországban sem Franco és elitje lett demokrata.

Az elit végül semmit sem tudott az ellen tenni, hogy az ország egésze lépett túl rajtuk évtizedek szerves fejlődése során.

Ha a mai magyar jobboldalnak ideje lesz, akkor így vagy úgy, mostani retrográd elitjén túllép az idő, amelyben a nemzet egésze tart majd lépés az európai fejlődéssel. A szerves folyamatban az egész magyar politikai kultúra heveri ki lassan a mai nemzetező, mennyire állítottad vissza a látásodat, centrális erőtérben gondolkodó jobboldaliságot egy demokratikusabb jobb- és baloldal javára.

Hosszú idő kell ehhez, és kell hozzá jobboldali kormányzás is. Baloldalinak ezt olvasni elég rossz lehet. Ezért próbálja talán néhány bírálóm nemlétezőnek tekinteni vagy kicsinyíteni a jobboldaliság s vele a baloldaliság fogalmának jelentőségét, könnyítendő a lelki terhén azzal, hogy nem a jobboldaliság, hanem a tekintélytisztelet és a paternalizmus az oka a jobboldal sikerének. Mintha Bethlen, Gömbös, Horthy vagy Hitler sikerére is nem ez lett volna a jellemző.

A baloldali tekintélytisztelet és paternalizmus azért mégis csak mennyire állítottad vissza a látásodat népszerűségnek örvendett! Jobb volna arra felkészülni, hogy a baloldal egy ideig politikailag másodrangú lesz.

hogyan javíthatja az a szem a látást

Nyomasztó, de ha netán mégis így lesz, akkor mi legyen? Néhány bírálóm a mai politikai állapotok viszonyítási pontját, más szóval a múlt örökségének hatását korábbi korszakokra teszi.

Heller Ágnes szerint akár a Csak egy nem lehetséges: hogy a múltnak ne legyen öröksége. Egy nemzetnek nem lehet büntetlenül történelme. Nyilván szokatlan, amit mondani akartam, másrészt pedig az élőbeszéd túlzott tömörítése az érthetőség rovására ment.

mennyire állítottad vissza a látásodat